ภาพรวมผลการสำรวจของโครงการ (ข้อมูลสำรวจปี พ.ศ 2560)

ข้อมูลสำรวจเกษตรกร จำนวนเกษตกรที่
สำรวจ(คน)
เจ้าของ (แปลงที่ดิน) ผู้เช่า (แปลงที่ดิน) ผู้ไร้ รวมเกษตรกร
และผู้ไร้
ภาคเหนือ 4,700 4,942 2,055 1,406 6,106
ภาคกลาง 4,099 4,583 2,633 2,124 6,223
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13,959 19,453 3,563 1,084 15,043
ภาคใต้ 4,985 6,797 520 3,276 8,261
  27,743 35,775 8,771 7,890 35,633
ภาค โซน จังหวัด อำเภอ ตำบล จำนวนเกษตกรที่
สำรวจ(คน)
เจ้าของ
(แปลงที่ดิน)
ผู้เช่า
(แปลงที่ดิน)
ผู้ไร้ รวมเกษตรกร
และผู้ไร้
ที่ดินที่ไม่ใช้ประโยชน์ (ไร่)
ภาคเหนือ 1 ลำพูน ลี้ นาทราย 573 1,095 92 444 1,017 10
ภาคเหนือ 1 เชียงราย พาน สันมะเค็ด 1,063 1,380 473 310 1,373 4
ภาคเหนือ 2 เชียงใหม่ ฝาง สันทราย 489 281 288 246 735 0
ภาคเหนือ 2 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี บึงกระจับ 395 374 248 130 525 94
ภาคเหนือ 3 นครสวรรค์ หนองบัว หนองกลับ 546 500 341 188 734 39
ภาคเหนือ 3 อุทัยธานี หนองฉาง ทุ่งโพ 632 446 110 41 673 4
ภาคเหนือ 3 กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี โค้งไผ่ 604 428 293 26 630 21
ภาคเหนือ 3 พิจิตร ตะพานหิน วังสำโรง 398 438 210 21 419 1
ภาคกลาง 1 ชัยนาท หันคา หนองแซง 820 933 852 8 828 19
ภาคกลาง 1 ราชบุรี โพธาราม เตาปูน 498 559 471 102 600 1
ภาคกลาง 1 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง บ่อสุพรรณ 827 839 179 1,208 2,035 0
ภาคกลาง 1 นครปฐม บางเลน บางระกำ 360 369 243 108 468 0
ภาคกลาง 2 ลพบุรี บ้านหมี่ บางพึ่ง 305 180 371 195 500 0
ภาคกลาง 2 ระยอง แกลง บ้านนา 563 876 77 327 890 24
ภาคกลาง 2 ปราจีนบุรี บ้านสร้าง บางแตน 313 311 292 86 399 0
ภาคกลาง 2 สระแก้ว อรัญประเทศ คลองน้ำใส 413 516 148 90 503 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 นครราชสีมา โนนสูง ลำคอหงษ์ 771 1,445 455 82 853 18
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ กุดตุ้ม 1,494 2,500 284 151 1,645 0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู หัวนา 1,130 1,476 172 97 1,227 289
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ขอนแก่น มัญจาคีรี สวนหม่อน 920 1,245 227 125 1,045 34
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ ทะเมนชัย 773 880 263 240 1,013 0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ กันทรารมย์ 503 752 55 1 504 0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ยโสธร เลิงนกทา โคกสำราญ 1,131 1,509 213 128 1,259 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ หินกอง 1,227 2,518 185 133 1,360 16
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ นาดี 1,422 1,625 623 32 1,454 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ดอนจิก 2,084 2,361 567 34 2,118 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ น้ำปลีก 1,220 1,874 223 42 1,262 51
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สกลนคร สว่างแดนดิน แวง 1,284 1,268 296 19 1,303 0
ภาคใต้ 1 นครศรีธรรมราช ชะอวด ขอนหาด 941 1,342 96 245 1,186 14
ภาคใต้ 1 สงขลา สะเดา ทุ่งหมอ 705 730 170 301 1,006 76
ภาคใต้ 1 พัทลุง ควนขนุน นาขยาด 1,079 2,108 56 199 1,278 20
ภาคใต้ 1 นราธิวาส สุไหงปาดี โต๊ะเด็ง 797 647 196 456 1,253 9
ภาคใต้ 2 กระบี่ คลองท่อม คลองท่อมเหนือ 200 229 1 175 375 14
ภาคใต้ 2 สุราษฎร์ธานี พระแสง สินปุน 176 184 0 354 530 0
ภาคใต้ 2 ชุมพร ท่าแซะ ท่าข้าม 453 700 0 976 1,429 11
ภาคใต้ 2 ตรัง ห้วยยอด หนองช้างแล่น 634 857 1 570 1,204 8
รวม 27,743 35,775 8,771 7,890 35,633 782