ระบบบันทึกและบริหารจัดการข้อมูลเกษตรกร
โครงการสำรวจเกษตรกรใน 36 พื้นที่
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)